Caterina Don AM (WINNER) “Vincere tra queste campionesse è speciale”